logo fokkelien

 AstroCursus

Horoscoopduiding in fasen

De 10 ‘planeten’ in tekens en huizen

Het duiden van een horoscoop is een gecompliceerde zaak. Er zijn enorm veel factoren waarmee je rekening moet houden, waardoor je het risico loopt door de bomen het bos niet meer te zien. Het is daarom verstandig de duiding in fasen aan te pakken: begin met een overzicht van de horoscoop, en laat dat goed op je inwerken. In latere fasen kun je er dan steeds meer gegevens bij halen.
Aan de hand van drie voorbeelden laat ik in dit artikel zien hoe de verdeling van de 10 planeten over de tekens en de huizen al een bruikbaar beeld geeft van de geborene, dat er bijvoorbeeld thema's naar voren komen die je in een latere fase nader kunt uitdiepen.

Tekens versus huizen

In het algemeen kun je zeggen: de verdeling van de planeten over de tekens heeft meer invloed dan de verdeling over de huizen, of iets genuanceerder: de invloed van planeten in huizen is wat subtieler dan die in de tekens. Sommige astrologen formuleren het nog anders: planeten in tekens duiden op bewuste, en planeten in huizen op onbewuste behoeften.
Achter deze uitspraken zit astrologische logica. De loop van de planeten door de tekens gaat uit van het (zonne)jaar, de tijd die de Zon erover doet om alle tekens van de dierenriem te doorlopen, van lente tot en met winter. De positie van de planeten in de huizen is gebaseerd op de loop van de Zon gedurende een etmaal. Deze kringloop begint bij zonsopgang met de ascendant en als start van huis I en loopt door tot vlak voor de volgende zonsopgang, het einde van huis XII.
De dagelijkse kringloop is vluchtiger.

Soms zijn de tekenposities totaal in tegenspraak met de huizenposities, soms ook bevestigen ze elkaar volledig. Maar ook bij minder extreme gevallen komen tegenstrijdigheden voor. Wat wil dit zeggen? Hoe ga je hiermee om bij het duiden van de horoscoop?

Voor dit artikel heb ik 15 horoscopen bestudeerd, met opzet van mensen die ik heel goed ken. Uiteindelijk heb ik er drie geselecteerd om hier te bespreken. De eerste twee gevallen komen uitvoerig aan de orde, bij het derde geval bekijken we alleen de hoofdzaken.
Ik bespreek uitsluitend de posities van de 10 planeten. Afgezien van een enkele opmerking laten we aspecten buiten beschouwing, en ook ASC/DESC en MC/IC komen alleen zijdelings aan de orde.

1   Man 150549: uitgesproken aards

Als je de tabellen voor man 150549 bekijkt, zie je in één oogopslag dat verreweg de meeste planeten in aardetekens én aardehuizen staan, en dat het element water zeer zwak is vertegenwoordigd: niets in tekens en alleen Saturnus en Pluto in een waterhuis.
Hier volgt eerst de horoscoop. Daaronder, in de tabellen 1 & 2 is de situatie voor tekens en huizen in de elementen, resp. de kwaliteiten weergegeven:

horoscoop man 150549
Tabel 1: Planeten in elementen
tabel 1
Tabel 2: Planeten in kwaliteiten
tabel 2

1.1   Tekens

Man 150549 heeft in vuur alleen de langzame planeet Saturnus en de zeer langzame planeet Pluto. Dat zegt niet erg veel: die twee hebben samen in de Leeuw gestaan van 2 augustus 1946 t/m 29 mei 1949. Een exacte conjunctie was er op 11 en 12 augustus 1947. Op de volgende Pluto-Saturnus-conjunctie moeten we toch wel een jaar of 32-37 wachten, en in Leeuw komt hij in geen twee en een halve eeuw meer terug.
In de hoofdtekens, die een enigszins ‘vurig’ karakter hebben, staan wel planeten, o.a. de belangrijke Maan.
Verreweg de meeste planeten staan in aardetekens, evenals de ASC en het MC. Dat wordt nog ondersteund door veel planeten en het MC in vaste tekens.
De luchttekens zijn aardig vertegenwoordigd. Vooral Mercurius staat goed: in Tweelingen bevindt hij zich in zijn eigen teken, en verder is Mercurius heer van de ASC en dus van de horoscoop. Man 150549 heeft bovendien drie planeten plus de ASC in beweeglijke tekens staan, die een ‘luchtig’ karakter hebben.
In water staat niets.

Tekens & karakteristiek: Op basis van de verdeling over de tekens kun je stellen dat we hier te doen hebben met een echt ‘aardemens’. Hij heeft alleen Saturnus en Pluto in vuur, dus een echte voorloper zal hij niet zijn, maar eerder iemand die doorzet en de dingen afmaakt en ze doortrekt tot in hun uiterste consequentie.
De luchttekens zijn relatief goed bezet, zodat je mag verwachten dat we hier te doen hebben met een rationeel en nuchter denker die waarschijnlijk gevoel voor humor heeft, iets wat in een latere duidingsfase nader kan worden uitgediept. Stieren zijn meestal meer grondig dan snel, maar de positie van Mercurius in Tweelingen versnelt het denken. Gezien de overbezetting van aarde blijft hij echter degelijk.
Hij heeft geen planeten in watertekens, dus emoties worden niet makkelijk geuit. Stieren zijn gevoelsmensen, maar zonder water blijven emoties vooral een interne kwestie. Buitenstaanders zullen er weinig van merken. Hoewel hij geen macho is die vindt dat een echte man niet huilt, zal hij niet gauw een traan laten, ook niet als hij erg veel verdriet heeft.

1.2  Huizen

De vuurhuizen zijn redelijk gevuld met Maan in 5 en Mars in 9, en de hoofdhuizen zijn heel sterk bezet.
De aardehuizen zijn nog iets sterker bezet dan de aardetekens, de bezetting van de vaste huizen is duidelijk minder dan die van de vaste tekens. De indruk van aarde blijft echter sterk.
De luchthuizen zijn leeg, en ook staan er niet veel planeten in beweeglijke huizen, alleen Saturnus en Pluto.
Water blijft onderbedeeld met alleen Satunus en Pluto in een waterhuis. Dit onderstreept nog eens extra wat er werd opgemerkt onder ‘tekens & karakteristiek’.

Huizen & karakteristiek: De bezetting van de vuur- en vooral de hoofdhuizen geeft enthousiasme en initiatief aan een karakter dat anders wel erg zwaar op de hand zou zijn, zeker omdat ook de aardehuizen sterk bezet zijn. De goed bezette vuurhuizen wijzen op activiteit en sportiviteit.
De luchthuizen zijn echter leeg. Communicatie met deze man zal daardoor niet altijd even soepel lopen. De luchttekens zijn goed bezet, terwijl het element water alleen in de huizenposities is vertegenwoordigd, en dan nog heel gering. In een volgende fase zal dit punt dus nader moeten worden bekeken.
Ook heel opmerkelijk, al valt deze constatering buiten de context van dit artikel: Mercurius maakt maar twee aspecten, een sextiel met Pluto, en heel opvallend: een driehoek met Neptunus.
Dat we hier te maken hebben met een typisch aardemens staat buiten kijf, en ook dat het iemand is die moeite heeft met het uiten van zijn gevoelens. Je hoeft van deze man geen revolutie te verwachten, maar wel eerlijkheid, doorzettings­vermogen en rechtvaardigheid.

1.3  De werkelijkheid

De man in kwestie is een individualist, lichamelijk sterk en zeer sportief. Hij is bijvoorbeeld een fanatiek zeezeiler (terwijl zijn water-vuur-vrouw lichte watervrees heeft…).
Al jong wist hij wat hij wilde gaan studeren en dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft rustig carrière gemaakt en een uitstekende positie bereikt. Heel bewust heeft hij nooit een echte toppositie willen hebben waardoor hij misschien een Bekende Nederlander zou zijn geworden. Daar houdt hij niet van. Hij houdt van zijn vak, is er goed in en daarmee uit.
Hij kan overigens privé merkwaardig emotioneel uit de hoek komen en is op het sentimentele af in zijn liefde voor muziek en voor zijn vrouw en kinderen. Mijns inziens komt dat door de driehoek Mercurius-Neptunus. Verder heeft hij veel gevoel voor humor en het absurde.
Hij heeft veel en ver gereisd, gedeeltelijk als vrijgezel, maar ook tijdens zijn huwelijk. Zijn beweeglijke ASC-DESC-as heeft niet geleid tot meerdere huwelijken, maar kennelijk wel tot reislust, punten die in een volgende fase kunnen worden uitgediept.

2  Man 240383: een typisch vuurmens?

Als je de tabellen voor man 240383 bekijkt, blijken de posities van de planeten in de tekens voor een belangrijk deel in tegenspraak met de huizenposities. Vuur- en hoofdtekens spelen de hoofdrol, de vurige hoofdhuizen zijn bijna leeg, terwijl de waterhuizen zeer sterk vertegenwoordigd zijn.
In de tabellen 3 en 4 (onder zijn horoscoop) vind je een overzicht van de planeten in de elementen, resp. de kwaliteiten:

horoscoop man 240383
Tabel 3: Planeten in elementen
tabel 3
Tabel 4: Planeten in kwaliteiten
tabel 4

2.1  Tekens

Als je alleen naar de tekens kijkt, dan zijn vuur en hoofd zeer sterk vertegenwoordigd. Ook de ASC staat in een vuurteken, maar wel helemaal op de grens. Omdat zijn geboorte-uur (15:41) tot op de minuut bekend is en hij in een ziekenhuis is geboren, kunnen we ervan uitgaan dat het rijzend teken inderdaad nog net Leeuw is (ik denk dat het geboortemoment eerder een minuut vroeger zal zijn geweest dan een minuut later), maar om 15:42 is het al Maagd. Daarom houd ik Maagd als ASC in mijn achterhoofd. In de tabel heb ik de ASC tweemaal vermeld: gewoon onder vuur en vast, en cursief onder aarde en beweeglijk om aan te geven dat er sprake is van een grensgeval. Omdat ik de ASC in dit verhaal niet meetel met de totale getalswaarde per element & kwaliteit, geeft dit verder geen problemen.

Een & ander neemt niet weg dat de bezetting van vuur- en hoofdtekens overmatig is.
In aarde staat Venus, een snelle planeet. Ook het MC staat in aarde, en misschien de ASC. In water vind je Saturnus, die zo'n 2,5 à 3 jaar in hetzelfde teken blijft, en in lucht alleen de zeer trage Pluto.
Wat de kwaliteiten betreft: hier is hoofd het belangrijkst met Zon, Mercurius, Mars en Pluto. Vast speelt ook nog een aardige rol met Maan, Venus en Saturnus; in beweeglijk staan alleen langzame planeten.

Tekens & karakteristiek: Van iemand met deze verdeling over de tekens kun je veel energie verwachten, een zeer sterk ego, weinig verstandelijke remmen, weinig doorzettingsvermogen en weinig gezond verstand. Ook zal zo iemand moeite hebben met het uiten en kanaliseren van zijn emoties.

2.2  Huizen

Als we naar de huizen kijken, ziet het er allemaal toch wat anders uit. Nu blijken de waterhuizen verre in de meerderheid en spelen de hoofdhuizen de kleinste rol. Aarde is nog steeds zwak, maar er zit ook iets van lucht in de horoscoop. Verder is bij de huizen het vaste en beweeglijke goed vertegenwoordigd. Opmerkelijk is ook de sterk geaspecteerde Neptunus. De analyse daarvan valt buiten de context van dit verhaal, maar is natuurlijk wel belangrijk voor de duiding van de horoscoop.

Huizen & karakteristiek: In dit geval compenseert de verdeling van de planeten over de huizen de verdeling over de tekens. De typering zoals geschetst onder ‘Tekens & karakteristiek’ geldt nog steeds, maar het is allemaal wat minder extreem dan wanneer hij op een ander tijdstip geboren zou zijn.

2.3  De werkelijkheid

Deze man is nog jong, maar hij heeft al het nodige achter de rug. Hij was moeilijk opvoedbaar, maar het gaat, met de nodige ups en downs, redelijk met hem. Wat ik zelf het opmerkelijkste vind: ook in zijn meest dwarse tijden was hij wel aanspreekbaar. Ook heeft hij een ontwikkeld geweten, dat er met de jaren alleen maar sterker op is geworden. Inmiddels (maart 2023, acht jaar na de vorige versie van dit artikel) gaat het hem echt goed. Hij heeft werk met verantwoordelijkheid en een eigen huis. Bovendien is hij uitgegroeid tot een vriendelijk mens.

3   Man 150255: verdeling vrij gelijkmatig

De twee horoscopen die in par. 1 en 2 zijn behandeld, zo'n overmaat van één element komt niet heel vaak voor, zeker niet in combinatie met een bevestiging in de huizenposities van wat de tekenposities laten zien, dan wel een tegenspraak tussen die twee. Van het tegenovergestelde, een echt regelmatige verdeling, heb ik helemaal geen voorbeelden. Wat wel makkelijk te vinden blijkt, zijn gevallen met een min of meer gelijkmatige verdeling. Daarbij baseer ik me op mijn archief waarin zo'n 1000 horoscopen zijn opgeslagen van mensen die ik persoonlijk heb gesproken.
Ik vind het altijd prettig om een idee te illustreren met extreme gevallen. Maar kunnen we ook iets doen met meer ‘evenwichtige’ gevallen, horoscopen dus met planeetposities die min of meer regelmatig verdeeld zijn?

horoscoop man 150255
Tabel 5: Planeten in elementen
tabel 5
Tabel 6: Planeten in kwaliteiten
tabel 6

3.1  Commentaar

In deze horoscoop ziet de verdeling van de planeten over de elementen er vrij gelijkmatig uit. De aardetekens zijn zwak bezet, de luchttekens relatief sterk. De luchthuizen zijn weer zwak, de aardehuizen vrij sterk. Het element water krijgt hier nadruk, doordat het in de tekens aardig en in de huizen relatief sterk vertegenwoordigd is.
Wat de kwaliteiten betreft: De beweeglijke tekens (met luchtkarakter) zijn zwak bezet, evenals de vaste huizen (aardekarakter). De vaste tekens zijn sterk, maar hoofd is het zwaarst aanwezig als je én tekens én huizen bekijkt. Dat betekent dat deze Waterman iets Kreeftachtigs in zich heeft (combinatie hoofd en water).

3.2  In werkelijkheid

Deze man is een echte Waterman van het Uranustype, met inderdaad een paar merkwaardige trekjes die je vooral bij Kreeftmannen aantreft (excentrieke kleding, graag aandacht trekken met merkwaardige hoofddeksels). De sterke bezetting van de hoofdhuizen zou kunnen wijzen op een mooie carrière, maar dat is niet het geval. Hij heeft een typisch analytische intelligentie, kan zeer goed schaken en is een creatief denker, maar in een werkkring heeft hij nooit echt zijn draai kunnen vinden. (In een volgende fase uitdiepen.) Hij schildert en heeft een enorme kennis op het gebied van muziek. Daarnaast doet hij veel vrijwilligerswerk met verstandelijk gehandicapten en dementerende bejaarden (Kreeftachtig). Daar is hij goed in, want hij is rustig en begrijpt de vreemde gedachtenkronkels van de mensen met wie hij werkt.

4  Conclusie

De conclusie bestaat uit drie onderdelen, en wel over de aanpak van een duiding en over het geboortemoment.

4.1  Aanpak duiding

Met deze voorbeelden heb ik willen demonstreren dat het nuttig is om de duiding van een horoscoop in fasen aan te pakken. Wanneer je de verdeling van planeten over tekens & huizen in een tabel zet (zie overzichtsformulier uit de Basiscursus), heb je al heel snel een beeld van de geborene. Bovendien komt er informatie naar voren die je in volgende fasen nader kunt onderzoeken. Voor je de betekenis van 1 planeet in 1 teken en 1 huis gaat duiden, is het nuttig eerst het overzichtsbeeld op je in te laten werken, zodat je een indruk krijgt van wat er uitspringt in de horoscoop die je bestudeert,

4.2  Geboortemoment, een keuze?

Een mens wordt geboren op het moment dat de erfelijkheidswetten in vervulling gaan, aldus oudere astrologen uit de vorige eeuw. Een consequentie van die gedachte is de volgende: Stel dat iemand op een datum ter wereld gaat komen waarvan de planeetstanden niet (helemaal) passen bij het te vormen karakter, dan komt deze persoon op dat moment ter wereld waarop de huizenposities wat andere nuances aanbrengen. Ik laat hier buiten beschouwing of iemand via de natuurlijke weg geboren wordt of via een keizersnee. De astro-statisticus Gauquelin had hier een uitgesproken standpunt over, waar ik op in ga in een ander artikel.

Ik weet niet of ik in reïncarnatie geloof, maar soms krijg ik bij het bestuderen van een horoscoop heel sterk het gevoel dat het kind in kwestie bewust heeft gewacht om ter wereld te komen tot het meest geschikte moment op de dag in kwestie.
Dat was bijvoorbeeld bij de man uit par. 2. Hij was uitgerekend en werd geboren op een dag met een hoge bezettingsgraad van vuurtekens, maar kennelijk vond hij dat er meer zachtheid nodig was voor zijn opdracht in het leven. De man uit par. 1 wilde het aardse in zijn karakter nog sterker bevestigen, en koos voor een moment waarop zowel ASC als MC in een aardeteken stonden. Voor man 3 lagen de wensen minder uitgesproken, maar kennelijk wilde hij het water-element in zijn karakter toch meer benadrukt zien.
Voor mijn doen is dit een zeer softe stellingname, maar het gevoel dat er iets dergelijks speelt is zo sterk, dat ik het hier toch vermeld.

De verdeling van de planeten over de horoscoop bij de mannen 1 en 2 is extreem, die bij man 3 is dat niet. Man 2 is in werkelijkheid duidelijk minder harmonisch dan man 1. Maar ook man 3 is minder harmonisch dan 1: al springen zijn verschillen op het eerste gezicht minder in het oog, ze zijn er wel, zie bv. de Kreeftachtige trekken in deze Waterman.
Hoe meer teken- en huizenverdeling met elkaar overeenkomen, hoe harmonischer de mens in kwestie. Harmonisch wil niet zeggen dat zo iemand gelukkig is of moreel goed, maar wel dat dit soort mensen al jong weten wat ze willen en dat ook bereiken. Deze stelling moet uiteraard worden aangescherpt en nader worden bestudeerd en onderbouwd.

4.2  Geboortemoment, een keuze!

Drie generaties vrouwen kiezen zelf: Toen ik klaar was met versie 2 van dit artikel in 2014, ontmoette ik een vrouw met wie ik dit onderwerp besprak. Ze vond het fascinerend en vertelde het volgende: “Mijn oudste is een zoon, en omdat ik geen weeën kreeg, moest de bevalling worden ingeleid. Dat ging allemaal vlot, en mijn zoon is normaal ter wereld gekomen. Een paar jaar later moest ook de bevalling van mijn tweede kind, een dochter, worden ingeleid, omdat ik twee weken over tijd was. Het duurde en duurde, maar er kwamen geen weeën, en men stuurde me naar huis, want dit ging niet werken. Maar vele uren later, net na middernacht, kwamen de weeën en niet veel later het kind. Door jouw verhaal denk ik nu dat zij de tijd nog niet geschikt vond om geboren te worden. Want wat ook klopt: ze was een moeilijk kind, vooral voor zichzelf.”
Ongeveer een jaar na dit gesprek kreeg haar dochter ook een dochter die op deze wijze ter wereld kwam. Mijn kennis had het geval met haar moeder besproken, die vertelde dat ook zij (mijn kennis) veel te laat en toch nog onverwacht was geboren. Drie generaties van vrouwen die heel duidelijk een eigen geboortemoment kozen…

Wetenschappelijk onderzoek: Vlak na mijn 19e verjaardag in 1966 werd mijn eerste en enige kind geboren, een dochter. Volgens de berekeningen had ze Leeuw moeten worden, maar op 22 juli 1966 om 2:30 's nachts brak het vruchtwater. Ik moest in allerijl naar het ziekenhuis en om 7:14 was ze er. Ik keek al bevallend op de stationsklok die in de “verloszaal” hing, dus de tijd is exact. Ik was ervan overtuigd dat hier opzet achter zat: mijn dochter wilde als Kreeft door het leven gaan en dat is haar gelukt. Ik deed er verder geen onderzoek naar, maar verzamelde wel gevallen waaruit voor mij duidelijk was dat het kind invloed heeft op zijn/haar geboortetijd.

In 2016 maakte Kees Jansen mij naar aanleiding van een lezing over dit onderwerp attent op een Amerikaans onderzoek dat erop wijst dat ik een punt zou kunnen hebben. Vervolgens ben ik zelf verder gaan zoeken, vooral omdat dit ook belangrijk is voor mijn meerlingenonderzoek. Het duidelijkste antwoord op mijn vraag vond ik in het werk van Dr. Graham Liggins uit Nieuw Zeeland. In 1968 was hij de eerste die zich bezig hield met grootschalig onderzoek naar vroeggeboorten bij schapen. Hij zag kans te vroeg geboren lammetjes in leven te houden, en kon zijn hier geleerde technieken later toepassen op mensenbaby's. Hij vertelt in een publicatie uit 1968 dat lammetjes zelf aangeven wanneer het tijd wordt dat ma ze ter wereld gaat brengen en mensenbaby's doen dit ook. Vóór 1968 werd aangenomen dat een foetus geen enkele invloed had op het baringsproces, maar uit het onderzoek van Liggins en van vele anderen na hem blijkt dat foetussen, ook van mensen, zelf aangeven wanneer het tijd wordt om te beginnen. In combinatie met wat ik sinds 2015 te weten ben gekomen over effecten van de keizersnee, lijkt het mij waarschijnlijk dat een kind zijn/haar geboortemoment zelf bepaalt.©  Fokkelien von Meyenfeldt
Deventer, 02.03.2023
bewerkte en uitgebreide versie (4)
van een artikel uit 2006

Astrocursus,
algemene info

Op deze site
Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: donderdag 02 maart 2023